POLITISKĀS PARTIJAS “KPV LV”

ĒTIKAS KODEKSS

 1. “KPV LV” partijas biedri brīvprātīgi pieņem un akceptē šajā kodeksā un partijas statūtos definētās normas un procesus, kas kļūst par pamatu to darbībai partijas ideoloģijas un programmas mērķu īstenošanai.

2. Partijas Ētikas kodeksa normas ir attiecināmas uz partijas Valdi, Ētikas komisiju, Revīzijas komisiju, vēlēšanu kandidātiem, ievēlētiem deputātiem un politiskās partijas “KPV LV” ierindas biedriem. Partijas Ētikas kodeksa normas ir attiecināmas arī uz “Kam pieder Valsts?” kopienas dalībniekiem, kuri ar savu darbību sevi saista ar partiju kā tās atbalstītāji.

3. Partijas Ētikas komisija statūtos noteiktā kārtībā izskata sūdzības un nepieciešamības gadījumā ierosina lietas izskatīšanai. Ētikas komisija statūtos noteiktā kārtībā sagatavo ieteikumus partijas Valdei, kura pieņem statūtos paredzētos lēmumus par Ētikas kodeksa pārkāpumiem.

4. Ētikas komisija regulāri gatavo Valdei skaidrojumus par ētiski jūtīgiem jautājumiem dažādos politiskās darbības procesos. Ētikas komisija regulāri sadarbojas ar nodaļām, kurām ir pienākums rosināt diskusijas par Ētikas kodeksa pielietojumu, lai izvairītos no ētikas pārkāpumiem. Šādas tikšanās un diskusijas ir īpaši svarīgas ne tikai vēlēšanu kampaņas laikā, bet arī kampaņas plānošanas gaitā, kā arī partijas ikdienas darbībā.

5. Savā ikdienas darbībā un priekšvēlēšanu kampaņas gaitā partijas biedri un atbalstītāji ir likumpaklausīgi. Tie brīvprātīgi seko vispārpieņemtiem brīvu un demokrātisku vēlēšanu principiem, kā arī pieprasa līdzīgus noteikumus ievērot arī citām partijām. Ētikas komisijai ir pienākums sagatavot Valdei informāciju par atkāpēm no šiem principiem.

6. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā tiek respektētas citu partiju tiesības brīvi veidot savas kampaņas, kā arī vēlētāju tiesības veikt savu izvēli. Partijas biedri un atbalstītāji savā darbībā respektē preses brīvību.

7. Vēlēšanu procesa laikā partijas biedri un atbalstītāji sadarbojas ar vēlēšanu rīkotājiem, lai nodrošinātu vēlētājiem iespēju balsojot brīvi paust savu gribu, kārtību vēlēšanu iecirkņos, kā arī godīgu balsu skaitīšanas procesu. Partijas atbalstītāji un biedri atzīst vēlēšanu rezultātus, bet sūdzības, ja tādas rodas, iesniedz izskatīšanai likumā noteiktajā kārtībā.

8. Partijas biedri un atbalstītāji savā ikdienas darbībā, priekšvēlēšanu procesā un vēlēšanās uzvedas cieņpilni un atbildīgi, neizmantojot izteikumus vai komentārus, kuru saturs ir draudošs, pazemojošs, vulgārs, rupjš, apvainojošs, naidīgs, privātumu apdraudošs, diskriminējošs, kā arī uz šādām rīcībām rosinošs. Partijas biedri nereklamē citas partijas sociālajos tīklos. Ētikas komisija vērsīsies pret šādiem izteikumiem vai komentāriem, taču pirms statūtos noteiktajā kārtībā veiktās izskatīšanas partija no tiem norobežojas un uzskata, ka saziņas kārtībai neatbilstošs saturs ir privātpersonas viedoklis.

9. Partijas biedri un atbalstītāji saprot, ka iebiedēšana, vardarbība un vandālisms jebkādā izpausmē nav pieņemama rīcība. Ētikas komisija vērsīsies pret to jebkādām izpausmēm un publiski nosodīs gadījumus, kad tas ir noticis.

10. Partijas biedri un atbalstītāji neizmanto varas pozīcijas un publiskos resursus, lai ietekmētu vēlēšanu procesus un finansiāli atbalstītu priekšvēlēšanu kampaņu, neiesaistās balsu pirkšanā, kā arī nemēģina uzpirkt vēlēšanu rīkotājus vai oponentus.

11. Ētikas komisijas pienākums ir ne tikai piemērot aprakstītos principus partijas darbā, bet arī pieprasīt to ievērošanu no citām partijām. Partijas biedru un atbalstītāju pienākums ir vākt pierādījumus par citu partiju pārkāpumiem, kurus Ētikas komisija analizē un gatavo priekšlikumus valdei, kas lemj par tālāko rīcību, nododot pierādījumus presei vai arī aizstāvot partijas intereses tiesiskā ceļā.

12. Partijas sarakstu kandidātu un partijas vēlētu amatu kandidātu izvirzīšanas procesā tiek ņemti vērā sekojoši vispārēji kritēriji: plašs partijas biedru atbalsts; sabiedrības normu ievērošana; morāla noturība un pierādītas profesionālās iemaņas; patriotisms; iepriekšējā politiskā darbība.

13. Partijas sarakstos iekļautajiem, kā arī biedriem, kas ieņem vēlētus amatus, ir tiesības brīvprātīgi atteikties no dalības sarakstā vai no amata. Gadījumos, kad atkāpšanās kārtību nenosaka likums, iesniegums tiek rakstīts Ētikas komisijai.

14. Partijai ir tiesības iesaistīties koalīcijā. Šādos gadījumos Ētikas komisija izvērtē iespējamā koalīcijas partnera darbības atbilstību partijas Ētikas kodeksam, Partijas programmai un savu vērtējumu sniedz Valdei, kura vērtē ideoloģisko un programmas saderību, kā arī lemj par sadarbību.

 .